Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1A00770

Diamino Atorvastatin Calcium (25 mg)
(Calcium (3R,5R)-7-[[(3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoyl]amino]-3,5-dihydroxyheptanoate)
F177Q0
1105067-87-5
x
x
x