Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1A00230

N-Isopropyl Carvedilol (25 mg) (1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]-2-propanol)
F163Q0
="1246819-01-1"
x
x
x