Referenzstandards von Eurofins | PHAST

USP-1692527

Trimethoprim Related Compound B (25 mg) ((2,4-diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone)
R053F0
‭30806-86-1‬
x
x
x