Referenzstandards von Eurofins | PHAST

USP-1651654

2,3,5,4'-Tetrahydroxystilbene-2-O-Beta-D-Glucoside (50 mg) ((E)-2,4-dihydroxy-6-(4-hydroxystyryl)phenyl beta-D-glucopyranoside)
F049F0
‭82373-94-2‬
x
x
x