Referenzstandards von Eurofins | PHAST

USP-1604847

Rivastigmine Tartrate R-Isomer (20 mg) ((R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethylmethylcarbamate, hydrogen tartrate)
F2M229
‭415973-05-6‬
x
x
x