Referenzstandards von Eurofins | PHAST

USP-1598019

Rabeprazole Sodium (250 mg) (2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]benzimidazole sodium salt, hydrate)
R103E0
‭891191-56-3‬
x
x
x