Referenzstandards von Eurofins | PHAST

USP-1569337

Pimobendan Related Compound B (15 mg) (N-[2-Amino-4-(4-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)phenyl]-4-methoxybenzamide)
F04880
‭74149-74-9‬
x
x
x