Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1546194

Polydatin (20 mg) (3-Hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)vinyl]phenyl Beta-D-glucopyranoside)
F049G0
="27208-80-6"
x
x
x