Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1533272

Phenylephrine Related Compound G (30 mg) ((R)-N-(2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylglycine)
F024S0
="1094089-46-9"
x
x
x