Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1533046

Phenylephrine Related Compound E (30 mg) (2-[Benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-one hydrochloride)
F01401
="71786-67-9"
x
x
x