Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1533024

Phenylephrine Related Compound C (30 mg) (1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethan-1-one hydrochloride)
R078B0
="94240-17-2"
x
x
x