Referenzstandards von Eurofins | PHAST

USP-1458042

Neohesperidin (30 mg) ((S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 2-O-(alpha-L-rhamnopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside)
F041Q1
‭13241-33-3‬
x
x
x