Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1354954

Kaempferol-3-O-Robinoside-7-O-Glucoside (100 mg) (7-Beta-D-Glucopyranosyloxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl 6-O-(6-deoxy-alpha-Lmannopyranosyl)-Beta-D-galactopyranoside)
F054H0
="114924-89-9"
x
x
x