Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1285942

Fluvastatin for System Suitability (25 mg) (Fluvastatin sodium and fluvastatin sodium anti-isomer ([R*,R*-E]-(+/-)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt))
G0I230
="N/A"
x
x
x