Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1270388

Fexofenadine Related Compound A (25 mg) (2-(4-{4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid)
R11540
="76811-98-8"
x
x
x