Referenzstandards von Eurofins | PHAST

USP-1225022

Doxapram Related Compound B (25 mg) (1-Ethyl-4-{2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one, hydrochloride)
F03760
‭100106-91-0‬
x
x
x