Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1224530

Dobutamine Related Compound C (50 mg)
(N-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine hydrochloride)
R18170
51062-14-7
x
x
x