Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1133558

Choline Fenofibrate (50 mg) (2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate)
F088G1
="856676-23-8"
x
x
x