Referenzstandards von Eurofins | PHAST

USP-1102952

Cetirizine Related Compound C (25 mg) (2-(2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetamide)
F03390
‭83881-37-2‬
x
x
x