Referenzstandards von Eurofins | PHAST

USP-1098537

Celecoxib Related Compound C (25 mg) (4-[5-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide)
F083H0
‭170570-09-9‬
x
x
x