Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

BP-511

dimethyl{5-[2-(1-methylamino-2-nitrovinylamino)ethylsulfinylmethyl]furfuryl}amine (25 mg)
4069
x
x
x