Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

BP-478

2-cyano-1-methyl-3-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylsulfinyl)ethyl]guanidine (25 mg)
4034
x
x
x