Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

BP-477

2-carbamoyl-1-methyl-3-[2-(5-methylimidazol-4-yl-methylthio)ethyl]guanidine dihydrochloride (25 mg)
3332
x
x
x