Referenzstandards von Eurofins | PHAST

BP-446

5-(2-chloroethyl)-4-methyl-3-[2-(4-methylthiazol-5-yl)ethyl]thiazolium chloride (25 mg)
1631
x
x
x