Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

BP-443

6-(2-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(dimethylamino)methylene]8-nitroimidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one (25 mg)
0
x
x
x