Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1A02030

4'-Hydroxycelecoxib (25 mg) (4-(5-(4-(hydroxymethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide)
F184M0
="170571-00-3"
x
x
x