Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1A01470

Rivaroxaban Desmorpholinone Analog (25 mg) ((S)-5-chloro-N-((3-(4-((2-hydroxyethyl)amino)phenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carboxamide)
F176Y0
="936232-22-3"
x
x
x