Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1269378

Febantel Related Compound B (15 mg) (2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole)
F033K0
="92114-71-1"
x
x
x