Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1031536

Amoxicillin Related Compound C (15 mg) ((4S)-2-[5-(4-hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid)
R139V0
="94659-47-9"
x
x
x