Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

BP-196

5-[1-hydroxy-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino)ethyl] salicylic acid hydrochloride (50 mg)
1391051-99-2 (free base)
x
x
x