Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1065276

Bendamustine Related Compound E (20 mg) (4-{5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl}butanoic acid)
F070M0
="109882-27-1"
x
x
x