Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1041992

Desfluoro Aprepitant (15 mg) (5-{[(2R,3S)-2-{(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy}-3-phenylmorpholino]methyl}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one)
R101L0
="170729-76-7"
x
x
x