Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1A00170

Rosuvastatin Isoamyl Ester (25 mg) ((3S,5R,6E)-7-[4-(4-flurophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[N-methyl(methylsulphonyl)amino]-5-pyrimidinyI]-3,5-dihydroxy-6-heptanoic acid, methyl butyl ester)
F158U0
="1197348-98-3"
x
x
x