Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1A00060

Desmethoxy Omeprazole (25 mg) (2-(((3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole, 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole)
R18580
="110374-16-8"
x
x
x