Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1A00030

Amlodipine Methyl Analog (25 mg) (dimethyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, maleate)
F15950
="400024-11-5"
x
x
x