Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1A00020

Atorvastatin Methyl Ester (25 mg) (methyl (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate)
F16010
="345891-62-5"
x
x
x