Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1286184

Formoterol Related Compound I (25 mg) (N-(2-hydroxy-5-[(RS)-1-hydroxy-2-{[(SR)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}ethyl]phenyl)formamide)
F151F0
="532414-36-1"
x
x
x