Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1285964

Fluvastatin Related Compound B (15 mg) ([R*,S*-E]-(+/-)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-methylethyl-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid 1,1, dimethylethyl ester)
G0M042
="129332-29-2"
x
x
x