Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1270363

Fexofenadine (200 mg) (2-(4-{1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid dihydrate)
F074R0
="885946-90-7"
x
x
x