Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1269629

Fenofibrate Related Compound C (25 mg) (1-methylethyl 2-[[2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate)
G1J387
="217636-48-1"
x
x
x