Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1234453

Eletriptan Hydrobromide (200 mg) (3-[[(R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]indole monohydrobromide monohydrate)
F055W0
="273211-28-2"
x
x
x