Referenzstandards von Eurofins | PHAST

Vendor Logo
  • Vendor Logo

USP-1193447

Iscotrizinol Related Compound I (25 mg) (Bis(2-ethylhexyl) 4,4'-{[6-({4-[(4-{[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl}phenyl)carbamoyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis(azanediyl)}dibenzoate)
F025A0
="N/A"
x
x
x